HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kommittéer
> GD
> Byggnadsgeologi
> Jordförstärkning
> Fält
Nyheter
Medlemmar
Temadag Fältgeoteknik 2017
> Laboratorie
> Markvibration
> Miljögeoteknik
> Risk
> SGF-standarder
> Grundvatten


Verksamhet för Fältkommittén

Mål
Målsättning med kommitténs arbete är att inom området fältgeoteknik:
 • Bevaka utvecklingen inom kommitténs ansvarsområden
 • Svara för en förbättrad eller bibehållen kvalitet inom området genom utbildningsinsatser och framtagande av kvalitetsdokument
 • Initiera och driva fram FOU inom fältgeotekniken samt belysa behovet av utveckling inom området.
 • Bedriva opinionsbildning och sprida information i angelägna frågor inom kommitténs verksamhetsområde.
 • Nordisk och internationell samverkan
  Årligen anordnar de Geotekniska Fältkommittéerna i Norden en dag för kunskaps- och
  informationsutbyte. I år är det den Svenska Fältkommittén som skall vara värd för
  detta möte.


  Detta gör fältkommittén
 • Planera och utföra temadag för fältgeotekniker.
 • Seminariedag för handläggare med temat ”geofysiska undersökningar och dess geotekniska tillämpning”. Planeras hållas i Norrland detta år.
 • Seminariedag i samverkan med Laboratoriekommittén om geoteknisk provtagning.
 • Endagarskurs, Inklinometermätning i Göteborg. En upprepning av kursen som hölls år 2008 i Stockholm..

Kurser, seminarier och temadagar finner du här

Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum