HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök


SGFs kurser avseende förorenade områden

SGF har ett brett utbud av kurser inom förorenade områden. Kurserna omfattar allt från provtagning till beskrivningar, risker och projektering av åtgärder.

Under 2018 ges nedanstående kurser. Anmäl dig här.


2018   Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
  30-31 januari
 
Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering (Fulltecknad)
   17-19 april
  Miljöprovtagare - Certifiering ytvatten/sediment (3 dagars kurs - Certifieringskurs: JA)
    17-18 april   Miljöprovtagare - ytvatten/sediment  (2 dagars kurs - EJ certifieringskurs)
  29 maj - 1 juni
  Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten 
 Vårveckan  14-17 maj
  Miljötekniska markundersökningar 
   18-21 september
  Miljötekniska markundersökningar 
   2-3 oktober
  Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering 
 Höstveckan  15-18 oktober
  Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten 
 Höstveckan  17-18 oktober
  Projektering och planering av efterbehandling förorenad mark 
   20-21 november
  Riskbedömning av förorenade område 


Mer information om kurser som kan leda till att du blir certifierad provtagning, certifierad provtagare och kurser som kan leda till att du blir certifierad provtagare hittar du här.

Har du frågor om det arbete som SGF miljögeoteknikkommitté gör eller de kurser som de driver,
så hittar du kontaktuppgifter till medlemmarna här

SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen vänder sig till alla som behöver en grundläggande utbildning om arbetsmiljö för arbete i förorenade områden. Den ger en bra grund för er som beställer, planerar, leder och utför arbeten. I första hand är den tänkt som en introduktion till dig som planerar eller utför undersökningar eller saneringsåtgärder.

Efter kursen ska du känna till vilka lagar och regler som finns och hur de kan tillämpas för förorenade områden. I kursen får du även lära dig om olika roller och ansvar, planering och dokumentation av arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grundläggande kunskap om hur risker kan identifieras och förebyggas.

Kursen avslutas med ett prov. Länk till kursenSGF rapport 3:2017
Dynamiska miljöundersökningsmetoder för förorenade områden


Ladda ner din rapport
(i webshopen sök på 2017)

Om rapporten

Dynamiska miljöundersökningar av förorenade områden innebär en metodik där undersökningsarbetena styrs kontinuerligt utifrån, och i samband med, resultaten som framkommer under fältarbetet. För att detta ska vara möjligt innefattar metodiken olika typer av realtidsmätningar, dvs mätningar som direkt, eller åtminstone inom fältarbetets tidsramar, ger ett resultat som kan användas för att fatta beslut för vidare provtagning. Några av fördelarna med dynamiska miljöundersökningar i förhållande till konventionella undersökningar är ett snabbare förfarande samt en högre kvalitet.

Dynamiska miljöundersökningar av förorenade områden har under en längre tid utprovats och tillämpats i bl.a. USA, Kanada, Danmark och Nederländerna. I Sverige har dynamiska miljöundersökningar hittills varit mindre vanligt förekommande, men skulle i högre utsträckning kunna tillämpas även här. Kunskap och erfarenhet om metodiken är dock begränsad i Sverige.

Syftet med rapporten är att beskriva den dynamiska miljöundersökningsmetodiken i sin helhet, inklusive de fältanalys- och miljösonderingsmetoder som bedöms vara lämpliga att använda vid svenska jordlager- och grundvattenförhållanden.


Rapporten utgör därmed ett komplement och en fördjupning av SGFs Fälthandbok för miljötekniska undersökningar (SGF, 2013). Rapporten ska kunna vara vägledande vid bl.a. upphandling av undersökningar baserade på dynamisk miljöundersökningsmetodik. Detta kan vara aktuellt t.ex. i samband med upphandling av åtgärdsförberedande miljötekniska markundersökningar då en detaljerad avgränsning av föroreningars utbredning i yt- och djupled krävs. Även i tidigare undersökningsskeden kan metodiken vara lämplig för att snabbare och med mer information om området och dess föroreningssituation uppnå välanpassade åtgärder.
          

 
          
SGF:s beräkningsverktyg för carbon footprint från efterbehandling och andra markarbeten

Här kommer du direkt till: SGF:s beräkningsverktyg för carbon footprint

Du är välkommen att använda verktyget kostnadsfritt. Tillhörande användarmanual finns att ladda ner i verktyget och där finns också möjlighet att lämna synpunkter.

SGF har, med hjälp av olika finansiärer*, utvecklat programmet för att räkna ut utsläpp av växthusgaser. Programmet är avsett för hela eller delar av projekt som syftar till efterbehandling av förorenad mark eller andra mark- och grundläggningsarbeten. Användaren matar in transportmängd, energiförbrukning, area på området och volym jord som kommer att schaktas, m.m. Växthusgasutsläpp i kilogram koldioxidekvivalenter redovisas för olika projektsteg. Respektive steg är uppdelat på bland annat kontorsarbete, schakt, transporter och energianvändning.

SGF:s Miljögeoteknikkommitté ansvarar för förvaltningen av programmet.

För mer information kontakta:

Jan-Erik Lindström

Tel: 070-332 74 77

E-post: jan-erik.lindstrom@keyconsult.se

* Finansiärer: Bjerking, Dynapac, Ekotec, Faveo, Geosigma, Golder, Helena Fürst miljökonsult, Hifab, JM AB, JM Entreprenad, Kemakta, MCN, Key Consult, Naturvårdsverket, NCC Construction Sverige AB Niras, RGS 90, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult, Sakab, SBUF, SGF, SGU, Sita, Structor Miljöbyrån Stockholm, Svevia, Sweco, Tyréns, Vectura, Volvo CE, WSP Environmental och ÅF.

 

Uppdaterat 2018-02-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum