HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
Print-on-demand - hitta rapport
SGF rapport 3:2017 - Dynamiska miljöundersökningsmetoder
SGF rapport 2:2017 - MER fält och lab
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering - Engelska
SGF rapport 1:2017 - Metodik Cu
SGF rapport 2:2016 - Akustisk Jb....
SGF rapport 1:2016 - Jordarters indelning...
SGF rapport 1:2015 - JB
SGF rapport 2:2014 - Riskidentifiering
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering
SGF rapport 1:2013 SGFs Fälthandbok Geoteknik
SGF rapport 2:2013 SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering
SGF rapport 2:2014 - Riskidentifiering
SGF rapport 1:2015 - JB
Rapport risker i byggprojekt
SGFs Fälthandbok Geoteknik
SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
SGF-notat Akustisk JB-sondering, etapp 1
SGF Notat
IEG tillämpningsdokument
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Dokumentation seminarier/WS
Webbinarier
Elearning
Mallar och protokoll
InstruktionsfilmerSGF rapporter

SGFs rapporter kan kostnadsfritt laddas ner från SGFs webshop som du når via följande länk. 

Via SGF Publikationer (Print-on-demand) har du även möjlighet att beställa tryckta versioner av våra rapporter till självkostnadspris. Mer information om systemet hittar du här:

Notera att SGF rapporter har formatet S5 (Något mindre än A4). Om man vill ha rätt storleksförhållande på rapporten bör man vid utskrift  inte använda funktionen anpassa till sida.

Följande rapporter finns tillgängliga via webshopen:

SGF rapport 3:2017 Dynamiska miljöundersökningar för förorenade områden
SGF rapport 2:2017  Mät- och ersättningsregler för fält- och laboratorieundersökningar
SGF rapport  1:2017 Metodik för bestämning av skjuvhållfasthet i lera - en vägledning
SGF rapport  2:2016 Akustisk Jb-sondering, Resultat etapp 2
SGF rapport 1:2016 Jordarternas indelning och benämning
SGF rapport 1:2015 Förbättrad utvärdering av resultat från jordbergsondering/MWD
SGF rapport  2:2014 Riskidentifiering - metoder för att hitta hot och möjligheter
SGF rapport  1:2014 Hantering av geotekniska risker i projekt - Krav

SGF rapport

1:2013

Geoteknisk Fälthandbok

SGF rapport

2:2013

Fälthandbok förorenade områden

SGF rapport

1:2012

EYGEC 2012 - Setting the scene for future European geotechnical research

SGF rapport

2:2012

Triaxguide

SGF rapport

3:2012

Formatstandard

SGF rapport

4:2012

JB sondering

SGF rapport

1:2011

Stimulerad reduktiv deklorering. En praktisk handledning

SGF rapport

2:2011

Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten - Att tänka på inför provtagning och upphandling

SGF rapport

3:2011

Hantering och analys av prover från förorenade områden - Osäkerheter och felkällor

SGF rapport

1:2010

Förorenade byggnader. Provtagning och riskbedömning.

SGF rapport

1:2009

Metodbeskrivning för provtagare med standardkolvprovtagare. - Ostörd provtagning i fikornig jord

SGF rapport

2:2009

Åtgärdsmål vid in-situsanering. Formulering och kontroll av åtgärdsmål.

SGF rapport

1:2008

Användning av restprodukter inom EU

SGF rapport

1:2006

Metodbeskrivning för Jb-totalsondering (ersätts av 4:2012)

SGF rapport

2:2006 

Metodbeskrivning för installation av inklinometerrör

SGF rapport

1:2004

Fälthandbok - Miljötekniska markundersökningar (ersätts av 2:2013)

SGF rapport

2:2004

Armerad jord och fyllning - Nordisk vägledning.

SGF rapport

3:2004

NGM 2004 - XIV Nordic Geotechnical Meeting. May 19th - 21th 2004.

SGF rapport

1:2003

Att bygga med avfall. Miljörättsliga möjligheter och begränsningar för återvinning av avfall i anläggningsändamål

SGF rapport

1:2001

Fälthandbok - Miljötekniska markundersökningar (ersätts av 1:2004)

SGF rapport

1:2000

Geotekniken i Sverige 1920-1945.

SGF rapport

2:2000

Kalk- och kalkcementpelare. Vägledning för projektering, utförande och kontroll.

SGF rapport

1:99

Tätskikt i mark. Vägledning för beställare, projektörer och entreprenörer.

SGF rapport

2:99

Metodbeskrivning för Jord-bergsondering (ersätts av 4:2012)

SGF rapport

3:99

Metodbeskrivning för Viktsondering.

SGF rapport

1:96

Geoteknisk fälthandbok. Allmänna råd och metodbeskrivningar.  (ersätts av 1:2013)

SGF rapport

1:95

Rekommenderad standard för dilatometerförsök.

SGF rapport

1:95E

Recommended Standard for Dilatometer Tests.

SGF rapport

2:95

Några pionjärprofiler i svensk geoteknik. SJ Geotekniska Kommission 1914-1922.

SGF rapport

3:95

Proceedings of the International Symposium on Cone Penetration Testing, CPT´95.

SGF rapport

4:95

Kalk- och kalkcementpelare. Vägledning för projektering, utförande och kontroll. (ersätts av 2:2000)

SGF rapport

4:95E

Lime and Lime Cement Columns. Guide for Project Planning, Construction and Inspection.
(ersätts av 2:2000 som endast finns på svenska)

SGF rapport

1:93

Rekommenderad standard för CPT-sondering.

SGF rapport

1:93E

Recommended Standard for Cone Penetration Tests.

SGF rapport

2:93

Rekommenderad standard för vingförsök i fält.

SGF rapport

2:93E

Recommended Standard for Field Vane Shear Test.

Uppdaterat 2018-10-06
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum