HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
SGF rapporter
Rapport risker i byggprojekt
Fälthandbok - Geoteknik
Fälthandbok - förorenade områden
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
CPTU-standarden i vår fyrköver med CPT/HfA/Vim/Vb-standarder reviderad.
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden
SGF rapporter


Klicka på namnet för rapporten för direktnedladdning
för mer info om specifik rapport klicka på nummer under SGF rapport

För tryckta rapporter kontakta info@sgf.net.

Vid fel eller frågor info@sgf.net
 SGF rapport  Rapportens namn
 1:2023  Provtagning av silt, sand, grus och morän
 2:2022  Metodbeskrivning – Åsätta subjektiva sannolikheter i geotekniska projekt
 1:2022  Marksanering - Om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden
 3:2021  Handbok - Certifierad provtagning i praktiken
 2:2021  Maximal dynamisk modul från laboratoriemätningar
 1:2021  Introduktion i bergbyggnad för geotekniker
 2:2020  Osäkerheter vid bestämning av organisk halt i jord
 1:2020  Riskstruktureringsverktyg
 1:2019  Kvalitetskontroll för provtagning av förorenade områden
 3:2017  Dynamiska miljöundersökningar för förorenade områden
 2:2017  Mät- och ersättningsregler för fält- och laboratorieundersökningar
 1:2017  Metodik för bestämning av skjuvhållfasthet i lera - en vägledning
 2:2016  Akustisk JB-sondering, Resultat etapp 2
 1:2016  Jordarternas indelning och benämning (ersätts av SS-EN ISO 14688-1 samt -2:2018)
 1:2015  Förbättrad utvärdering av resultat från jordbergsondering / MWD
 2:2014  Riskidentifiering - metoder för att hitta hot och möjligheter
 1:2014E  Risk management in geotechnical engineering projects - requirements
 1:2014  Hantering av geotekniska risker i projekt - Krav
 2:2013  Fälthandbok förorenade områden
 1:2013  Geoteknisk Fälthandbok
 4:2012  JB sondering
 3:2012  Formatstandard
 2:2012  Triaxguide
 1:2012  EYGEC 2012 - Setting the scene for future European geotechnical research
 3:2011  Hantering och analys av prover från förorenade områden - Osäkerhet och felkällor
 2:2011  Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten - Att tänka på inför provtagning och upphandling
 1:2011  Stimulerad reduktiv deklorering. En praktisk handledning
 1:2010  Förorenade byggnader. Provtagning och riskbedömning
 2:2009  Åtgärdsmål vid in-situsanering. Formulering och kontroll av åtgärdsmål
 1:2009  Metodbeskrivning för provtagare med standardkolvprovtagare - Ostörd provtagning i finkornig jord
 1:2008  Användning av restprodukter inom EU
 2:2006  Metodbeskrivning för installation av inklinometerrör
 1:2006  Metodbeskrivning för JB-totalsondering (ersätts av 4:2012)
 3:2004  NGM 2004 - XIV Nordic Geotechnical Meeting
 2:2004  Att bygga med avfall. Miljörättsliga möjligheter och begränsningar för återvinning av avfall i anläggningsändamål
 1:2001  Fälthandbok - Miljötekniska markundersökningar (ersätts av 1:2004)
 2:2000  Kalk- och kalkcementpelare. Vägledning för projektering, utförande och kontroll
 1:2000  Geotekniken i Sverige 1920-1945
 3:99  Metodbeskrivning för Viktsondering (ersätts av SS-EN ISO 22476-10:2017)
 2:99  Metodbeskrivning för Jord-bergsondering (ersätts av 4:2012)
 1:99  Tätskikt i mark. Vägledning för beställare, projektörer och entreprenörer
 1:96  Geoteknisk fälthandbok. Allmänna råd och metodbeskrivningar. (ersätts av 1:2013)
 4:95E  Lime and Lime Cement Columns. Guide for Project Planning, Construction and Inspection (ersätts av 2:2000 som endast finns på svenska)
 4:95  Kalk- och kalkcementpelare. Vägledning för projektering, utförande och kontroll (ersätts av 2:2000)
 3:95  Proceedings of the International Symposium on Cone Penetration Testing, CPT'95
 2:95  Några pionjärprofiler i svensk geoteknik. SJ Geotekniska Kommission 1914-1922
 1:95E  Recommended Standard for Dilatometer Tests (ersätts av SS-EN ISO 22476-11:2017)
 1:95  Rekommenderad standard för dilatometerförsök (ersätts av SS-EN ISO 22476-11:2017)
 2:93E  Recommended Standard for Field Vane Shear Test (ersätts av SS-EN ISO 22476-6:2020)
 2:93  Rekommenderad standard för vingförsök i fält (ersätts av SS-EN ISO 22476-6:2020)
 1:93E  Recommended Standard for Cone Penetration Tests (ersätts av SS-EN ISO 22476-1:2023)
 1:93  Rekommenderad standard för CPT-sondering (ersätts av SS-EN ISO 22476-1:2023)

Uppdaterat 2024-01-08
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum