HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
Rapport risker i byggprojekt
Fälthandbok - Geoteknik
Fälthandbok - förorenade områden
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden
SGF rapporter

SGFs rapporter kan kostnadsfritt laddas ner från SGFs webshop som du når via följande länk. 

Via SGF Publikationer (Print-on-demand) har du även möjlighet att beställa tryckta versioner av våra rapporter till självkostnadspris. Mer information om systemet hittar du här.

Behöver ni hjälp med webshopen eller har några frågor, kontakta supporten:
Tel: 0775-70 50 00 E-post: support@arkitektkopia.se
Öppettider: Vardagar 8:00–17:00

Notera att SGF rapporter har formatet S5 (Något mindre än A4). Om man vill ha rätt storleksförhållande på rapporten bör man vid utskrift inte använda funktionen anpassa till sida.

Följande rapporter finns tillgängliga via webshopen:
 SGF rapport  Rapportens namn
 1:2022  Marksanering - Om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden
 3:2021  Handbok - Certifierad provtagning i praktiken
 2:2021  Maximal dynamisk modul från laboratoriemätningar
 1:2021  Introduktion i bergbyggnad för geotekniker
 2:2020  Osäkerheter vid bestämning av organisk halt i jord
 1:2020  Riskstruktureringsverktyg
 1:2019  Kvalitetskontroll för provtagning av förorenade områden
 3:2017  Dynamiska miljöundersökningar för förorenade områden
 2:2017  Mät- och ersättningsregler för fält- och laboratorieundersökningar
 1:2017  Metodik för bestämning av skjuvhållfasthet i lera - en vägledning
 2:2016  Akustisk JB-sondering, Resultat etapp 2
 1:2016  Jordarternas indelning och benämning
 1:2015  Förbättrad utvärdering av resultat från jordbergsondering / MWD
 2:2014  Riskidentifiering - metoder för att hitta hot och möjligheter
 1:2014E  Risk management in geotechnical engineering projects - requirements
 1:2014  Hantering av geotekniska risker i projekt - Krav
 2:2013  Fälthandbok förorenade områden
 1:2013  Geoteknisk Fälthandbok
 4:2012  JB sondering
 3:2012  Formatstandard
 2:2012  Triaxguide
 1:2012  EYGEC 2012 - Setting the scene for future European geotechnical research
 3:2011  Hantering och analys av prover från förorenade områden - Osäkerhet och felkällor
 2:2011  Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten - Att tänka på inför provtagning och upphandling
 1:2011  Stimulerad reduktiv deklorering. En praktisk handledning
 1:2010  Förorenade byggnader. Provtagning och riskbedömning
 2:2009  Åtgärdsmål vid in-situsanering. Formulering och kontroll av åtgärdsmål
 1:2009  Metodbeskrivning för provtagare med standardkolvprovtagare - Ostörd provtagning i finkornig jord
 1:2008  Användning av restprodukter inom EU
 2:2006  Metodbeskrivning för installation av inklinometerrör
 1:2006  Metodbeskrivning för JB-totalsondering (ersätts av 4:2012)
 3:2004  NGM 2004 - XIV Nordic Geotechnical Meeting
 2:2004  Armerad jord och fyllning - Nordisk vägledning
 1:2004  Fälthandbok - Miljötekniska markundersökningar (ersätts av 2:2013)
 1:2003  Att bygga med avfall. Miljörättsliga möjligheter och begränsningar för återvinning av avfall i anläggningsändamål.
 1:2001  Fälthandbok - Miljötekniska markundersökningar (ersätts av 1:2004)
 2:2000  Kalk- och kalkcementpelare. Vägledning för projektering, utförande och kontroll
 1:2000  Geotekniken i Sverige 1920-1945
 3:99  Metodbeskrivning för Viktsondering
 2:99  Metodbeskrivning för Jord-bergsondering (ersätts av 4:2012)
 1:99  Tätskikt i mark. Vägledning för beställare, projektörer och entreprenörer
 1:96  Geoteknisk fälthandbok. Allmänna råd och metodbeskrivningar. (ersätts av 1:2013)
 4:95E  Lime and Lime Cement Columns. Guide for Project Planning, Construction and Inspection (ersätts av 2:2000 som endast finns på svenska)
 4:95  Kalk- och kalkcementpelare. Vägledning för projektering, utförande och kontroll (ersätts av 2:2000)
 3:95  Proceedings of the International Symposium on Cone Penetration Testing, CPT'95
 2:95  Några pionjärprofiler i svensk geoteknik. SJ Geotekniska Kommission 1914-1922
 1:95E  Recommended Standard for Dilatometer Tests
 1:95  Rekommenderad standard för dilatometerförsök
 2:93E  Recommended Standard for Field Vane Shear Test
 2:93  Rekommenderad standard för vingförsök i fält
 1:93E  Recommended Standard for Cone Penetration Tests
 1:93  Rekommenderad standard för CPT-sonderingUppdaterat 2022-01-28
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum