HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Om SGF
Stadgar
Medlemskap
Hur blir jag medlem?
Korporativ medlem
Uppsägning av medlemskap
Styrelsen
Historia
SGFs Kompass
Priser och stipendier
Hedersmedlemmar


Medlemskap i SGF


För att ansöka om medlemskap i SGF fyller du erforderliga uppgifter i formuläret.

Medlemsavgiften är 500 kr per år för enskilda medlemmar respektive 250 kr per år för juniormedlemmar samt pensionärer med mer än 10 års medlemskap. Medlemsfaktureringen sker en gång per år. Medlem ansvarar för att korrekta faktureringsuppgifter finns i SGFs medlemsregister inför faktureringen.

Det finns tre olika typer av medlemskap

Juniormedlem

Juniormedlem är du som arbetat i branschen mindre än två år och vid ansökningstillfället är yngre än 30 år. Efter två års medlemskap blir du per automatik ordinarie medlem.

Enskild medlem

Ordinarie medlem är du som arbetat i branschen i mer än två år. Som enskild medlem i SGF är man automatiskt medlem i den internationella geotekniska föreningen, ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering).


Enligt SGFs stadgar så gäller följande för invald medlem:

§ 6 Medlemskap

Till enskild medlem antas person med väsentlig anknytning till och med minst 2 års yrkesutövning inom geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik eller närliggande verksamhet.

Till korporativ medlem antas företag och annat organ, som arbetar inom geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik eller närliggande verksamhet och har förvärvat gott allmänt anseende.

Till juniormedlem antas person som vid tidpunkten för anmälan är yngre än 30 år och som har 2 års högskolestudier eller yrkesutövning mindre än 2 år. 

§ 7 Inträde
Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen. Ansökan om inträde skall göras skriftligen genom brev, fax eller e-post. Till ansökan bifogas kort meritförteckning och namn på minst en referensperson. Av ansökan skall framgå om man godkänner att medlemskap, namn och adress får lämnas vid information via datanätet. Styrelsen beslutar med enkel majoritet om inträde skall beviljas. Inträdet skall meddelas föreningens medlemmar.
 
§ 8 Medlems åligganden och rättigheter
Medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem förväntas bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Medlemmar, inklusive anställda hos korporativ medlem, äger rätt att närvara vid möten och sammankomster som anordnas för medlemmar.Uppdaterat 2020-01-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum