HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Om SGF
Stadgar
Medlemskap
Medlemsansökan
Korporativ medlem
Uppsägning av medlemskap
Styrelsen
Historia
SGFs Kompass
Priser och stipendier
Hedersmedlemmar


Medlemskap i Svenska Geotekniska Föreningen, SGF

Det finns många fördelar med att vara medlem i SGF.

Du får ett brett kontaktnät inom ditt arbetsområde, med möjlighet till diskussioner, kunskap och nätverksbyggande.

Här är några andra förmåner:
- Löpande information via medlemsutskick
- Nyhetsbrev 4 ggr per år
- Tidningen Bygg&Teknik digitalt, app går att ladda ner på App Store eller Google Play.
- Information om och möjlighet att delta i seminarier/workshops/studiebesök/webbinarier
- Rabatt på SGFs kurser
- Rabatt på Grundläggningsdagen
- Tillgång till digital version av SGFs rapporter kostnadsfritt
- Möjlighet att engagera dig i SGFs olika styrelser, arbetsgrupper och lokalavdelningar

För att ansöka om medlemskap i SGF fyller du erforderliga uppgifter i formuläret.

Medlemsavgiften
är 500 kr per år för enskilda medlemmar respektive 250 kr per år för juniormedlemmar samt pensionärer med mer än 10 års medlemskap.
Medlemsfaktureringen sker en gång per år. Medlem ansvarar för att korrekta faktureringsuppgifter finns i SGFs medlemsregister inför faktureringen.

Det finns tre olika typer av medlemskap

Juniormedlem

Juniormedlem är du som arbetat i branschen mindre än två år och vid ansökningstillfället är yngre än 30 år.
Efter två års medlemskap blir du per automatik ordinarie medlem.

Enskild medlem

Ordinarie medlem är du som arbetat i branschen i mer än två år. Som enskild medlem i SGF är man automatiskt medlem i den
internationella geotekniska föreningen, ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering).

Korporativ medlem
Läs mer om det här

Ditt medlemskap är personligt så om du byter arbetsgivare eller flyttar så vv meddela vårt sekretariat på info@sgf.net

Enligt SGFs stadgar så gäller följande för invald medlem:

§ 6 Medlemskap

Till enskild medlem antas person med väsentlig anknytning till och med minst 2 års yrkesutövning inom geoteknik med
grundläggningsteknik och miljögeoteknik eller närliggande verksamhet.

Till korporativ medlem antas företag och annat organ, som arbetar inom geoteknik med grundläggningsteknik och
miljögeoteknik eller närliggande verksamhet och har förvärvat gott allmänt anseende.

Till juniormedlem antas person som vid tidpunkten för anmälan är yngre än 30 år och som har 2 års högskolestudier eller
yrkesutövning mindre än 2 år. 

§ 7 Inträde
Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen. Ansökan om inträde skall göras skriftligen genom brev, fax eller e-post.
Till ansökan bifogas kort meritförteckning och namn på minst en referensperson. Av ansökan skall framgå om man godkänner
att medlemskap, namn och adress får lämnas vid information via datanätet.
Styrelsen beslutar med enkel majoritet om inträde skall beviljas. Inträdet skall meddelas föreningens medlemmar.
 
§ 8 Medlems åligganden och rättigheter
Medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda avgifter samt även i övrigt följa föreningens
stadgar och beslut. Medlem förväntas bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Medlemmar, inklusive anställda hos
korporativ medlem, äger rätt att närvara vid möten och sammankomster som anordnas för medlemmar.Uppdaterat 2021-03-11
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum