HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Om SGF
Styrelseprotokoll
Stadgar
Medlemskap
Historia
SGFs Kompass
Priser och stipendier
Hedersmedlemmar i SGFStadgar

Fastställda vid föreningsmöten den 25 mars och 10 september 1985 samt, med vissa ändringar, vid årsmöte den 9 mars samt föreningsmöten den 25 april 1995, vid årsmöte den 5 mars och föreningsmöte den 20 april 1998, vid föreningsstämmorna 21 april och 26 maj 1999, vid föreningsstämman 6 mars 2009 samt vid föreningsstämman 12 mars 2010. Justering av paragraf 23 avseende punkt 15 efter föreningsstämma 11 mars 2015. Justering av paragraf 3, 4 och 10 efter föreningsstämma 2017-03-15.

 

Inledning
Svenska Geotekniska Föreningen, SGF, är en ideell förening, som bildades den 27 februari 1950.

 

§ 1         Firma

Föreningens firma är Svenska Geotekniska Föreningen.

 

§ 2         Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma och styrelsen.

 

§ 3         Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av geoteknik med grundläggningsteknik, ingenjörsgeologi och miljöteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.

 

§ 4         Internationell tillhörighet

Föreningen är medlem i den internationella föreningen "The International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering", ISSMGE.

Föreningen är medlem i den internationella föreningen "The International Association for Engineering Geology", IAEG.

 

§ 5         Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

 

§ 6         Medlemskap

Till enskild medlem antas person med väsentlig anknytning till och med minst 2 års yrkesutövning inom geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik eller närliggande verksamhet.

Till korporativ medlem antas företag och annat organ, som arbetar inom geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik eller närliggande verksamhet och har förvärvat gott allmänt anseende.

Till juniormedlem antas person som vid tidpunkten för anmälan är yngre än 30 år och som har 2 års högskolestudier eller yrkesutövning mindre än 2 år.

§ 7         Inträde

Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen. Ansökan om inträde skall göras skriftligen genom brev, fax eller e-post. Till ansökan bifogas kort meritförteckning och namn på minst en referensperson. Av ansökan skall framgå om man godkänner att medlemskap, namn och adress får lämnas vid information via datanätet. Styrelsen beslutar med enkel majoritet om inträde skall beviljas. Inträdet skall meddelas föreningens medlemmar.

 

§ 8         Medlems åligganden och rättigheter

Medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem förväntas bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

Medlemmar, inklusive anställda hos korporativ medlem, äger rätt att närvara vid möten och sammankomster som anordnas för medlemmar.

 

§ 9         Hedersmedlem

Enskild medlem, med mer än 20 års oavbrutet medlemskap och som gjort förtjänstfulla insatser inom föreningen, kan av styrelsen utses till hedersmedlem.

 

§ 10       Medlemsavgift

Enskild medlem skall årligen till föreningen erlägga medlemsavgift, vilken beslutas av föreningsstämman.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

Pensionär med mer än 10 års medlemskap skall erlägga halv medlemsavgift.
Pensionär som fyllt 75 år med mer än 10 års medlemskap är befriad från medlemsavgift.

Juniormedlem skall erlägga halv medlemsavgift.

Medlemsavgiften betalas på sätt och inom tid som styrelsen beslutar.

 

§ 11       Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas och äger därigenom ej rätt att delta i överläggningar eller beslut. Medlem meddelas skriftligen om uteslutningen och motivet härför. Utesluten medlem kan begära att fråga om uteslutning hänskjuts till nästkommande föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.

 

§ 12       Avgång

Avgång ur föreningen äger rum vid utgången av räkenskapsåret då medlem sagt upp sitt medlemskap, ej erlagt medlemsavgift, uteslutits eller avgått av annan omständighet.

 

§ 13       Kommittéer

Kommitté inrättas av styrelsen. Kommittés verksamhet leds av en ordförande, som utses av styrelsen. Övriga ledamöter fastställs av styrelsen på förslag från kommittéordföranden. Samtliga ledamöter skall vara enskilda medlemmar.

Kommitté erhåller medel för sin verksamhet från föreningen enligt av styrelsen godkänd budget. Kommittén skall årligen redovisa skriftligen en verksamhetsberättelse samt en verksamhetsplan med budgetäskande för påföljande år.

Kommitté upphör efter beslut av styrelsen.

 

§ 14       SGF:s vetenskapliga råd

Styrelsen skall verka för att inrätta och upprätthålla ett vetenskapligt råd (VR).

SGF:s vetenskapliga råd skall vid behov bistå styrelsen med granskning av vetenskapliga skrifter, t ex bedömning av uppsats från SGF-medlem avsedd att publiceras vid en av ISSMGE sanktionerad konferens.

Ledamöter i VR skall besitta påvisad vetenskaplig kompetens och erfarenhet.

VR skall bestå av en ordförande och två till tre övriga ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden i VR utslagsröst.

Verksamhetstiden för ledamöter i VR skall normalt vara högst sex sammanhängande år.

Ordförande och ledamöter utses av styrelsen.

 

§ 15       Lokalavdelningar

För att främja regional samverkan mellan föreningens medlemmar kan lokalavdelningar inrättas efter beslut av styrelsen.

Medlemmar i lokalavdelning är föreningens medlemmar som har geografisk anknytning.

Lokalavdelnings verksamhet leds av en styrelse. Lokalavdelnings styrelseledamöter och dess ordförande utnämns vid lokalavdelnings årsmöte. Utnämningen av ordföranden fastställs av föreningens styrelse. Lokalstyrelses ordförande är ständigt adjungerad i föreningens styrelse.

Verksamhetstiden för ledamöter i lokalavdelnings styrelse skall normalt vara högst fyra sammanhängande år.

Lokalavdelnings redovisning ingår i och är en del av föreningens ekonomiska redovisning.

 

§ 16       Prisnämnd

En prisnämnd, bestående av tre ledamöter, varav en är sammankallande, har till uppgift att lämna förslag på kandidat till SGF:s pris vartannat år.

Ledamöter i prisnämnden skall vara enskilda medlemmar och utses av föreningsstämma för en period av två år i taget.

 

§ 17       Valberedning

En valberedning lämnar förslag till föreningsstämma på ledamöter i styrelse och prisnämnd samt revisorer.

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en är sammankallande.

Ledamöter i valberedningen skall vara enskilda medlemmar och utses av föreningsstämma.

Ledamöter i valberedningen utses för ett år i taget.

 

§ 18       Styrelse

Föreningens styrelse består av en ordförande och sex övriga ledamöter. Ordföranden utses av stämman för en period av ett år. Övriga ledamöter utses av stämman för en period av två år varvid tre ledamöter väljs med en förskjutning på ett år. För ledamot som avgår före mandatperiodens utgång görs fyllnadsval på ett år.

Valbar till styrelsen är enskild medlem.

Återval av funktionär till samma funktion efter fullgjord verksamhetstid skall normalt dröja minst fyra år.

Verksamhetstiden för ledamöter i styrelsen skall normalt vara högst fyra sammanhängande år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt andra funktionärer vid ett konstituerande styrelsemöte i nära anslutning till föreningsstämman.

Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. I beslut skall minst fyra styrelseledamöter delta. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

§ 19       Revisorer

Styrelsens förvaltning av föreningen skall granskas av två revisorer, som fortlöpande skall ta del av föreningens räkenskaper och verksamhet.

Revisorer, varav minst en skall vara enskild medlem utses av föreningsstämma.

 

§ 20       Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande i förening med annan styrelseledamot eller av den eller dem som styrelsen utser.

 

§ 21       Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 01-01 - 12-31.

 

§ 22       Årsredovisning

Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingar, vilka omfattar årets bokföring, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning.

 

§ 23       Föreningsstämma

Föreningsstämma (ordinarie) hålls under mars månad.

Kallelse till föreningsstämma skall distribueras till medlemmar enligt §25.

Övriga handlingar utöver de som utsänds med kallelse utdelas på föreningsstämman innan ärendet behandlas.

Förslag till ärende att behandlas på föreningsstämma kan inlämnas av enskild medlem skriftligt och skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.

 

Vid föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1.      Mötets öppnande

2.      Fastställande av dagordning

3.      Fastställande av röstlängd

4.      Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

5.      Val av ordförande vid stämman

6.      Val av protokollförare

7.      Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet

8.      Årsberättelse jämte resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret

9.      Revisorernas berättelse

10.  Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust

11.  Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

12.  Val av ordförande på en period av ett år

13.  Val av tre ordinarie styrelseledamöter på en period av två år

14.  Val av två revisorer på en period av ett år

15.  Val av ledamöter i prisnämnd på en period av två år

16.  Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen

17.  Fastställande av medlemsavgifter

18.  Redovisning av verksamhetsplan samt ekonomisk plan för det kommande verksamhetsåret.

19.  Behandling av motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman

20.  Avslutning

Funktionärernas verksamhetstid varje år går från föreningsstämma fram till nästa föreningsstämma.

 

§ 24       Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas om styrelsen finner så nödvändigt eller om minst 10% av antalet av de enskilda medlemmarna så påfordrar.

I kallelse till extra föreningsstämma skall anges orsak till dess sammankallande.

Mellan föreningsstämmor, ordinarie som extra, stämma skall det förflyta en tid av minst en månad.

 

§ 25       Kallelse till föreningsstämma

Kallelse skall vara utsänd senast två veckor före ordinarie stämma och extra stämma.

Underlag för punkter som skall behandlas på föreningsstämman skall finnas tillgängliga för medlemmar minst två veckor före stämman.

Då kallelse utgår till stämma skall styrelsen genom brev underrätta revisorerna därom.

 

§ 26       Röstning

Vid röstning på föreningsmöte och föreningsstämma räknas röst från enskild medlem, som dessutom kan avlägga röst för maximalt två andra enskilda medlemmar genom fullmakt. Även juniormedlem har rösträtt.

Stadgeändring kan endast göras på ordinarie föreningsstämma varvid erfordras två tredjedels majoritet I övriga frågor erfordras enkel majoritet vid en föreningsstämma eller ett föreningsmöte.

 

§ 27       Upplösning

Vid beslut om upplösning erfordras två tredjedels majoritet på två föreningsstämmor, varav en ordinarie, med mer än 30 dagars och mindre än 90 dagars mellanrum. Förslaget om föreningens upplösning samt orsak för detta skall anges i kallelsen.

 

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar tillfalla aktiva geotekniska institutioner vid svenska tekniska högskolor och tekniska universitet. För att främja geoteknisk forskning och utveckling skall tillgångarna fördelas mellan institutionerna i förhållande till summan av antalet examinerade och antagna geotekniska doktorander under de senaste 5 kalenderåren.

Uppdaterat 2018-01-27
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum