HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
SGF rapporter
Print-on-demand - hitta rapport
SGF rapport 3:2017 - Dynamiska miljöundersökningsmetoder
SGF rapport 2:2017 - MER fält och lab
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering - Engelska
SGF rapport 1:2017 - Metodik Cu
SGF rapport 2:2016 - Akustisk Jb....
SGF rapport 1:2016 - Jordarters indelning...
SGF rapport 1:2015 - JB
SGF rapport 2:2014 - Riskidentifiering
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering
SGF rapport 1:2013 SGFs Fälthandbok Geoteknik
SGF rapport 2:2013 SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering
SGF rapport 2:2014 - Riskidentifiering
SGF rapport 1:2015 - JB
Rapport risker i byggprojekt
SGFs Fälthandbok Geoteknik
SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
SGF-notat Akustisk JB-sondering, etapp 1
SGF Notat
IEG tillämpningsdokument
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Dokumentation seminarier/WS
Webbinarier
Elearning
Mallar och protokoll
Instruktionsfilmer


SGF rapport 2:2014 Riskidentifiering - metoder för att hitta hot och möjligheter


Nu finns SGFs rapport 2:2014 att beställa eller ladda ner. Gå till SGF-publikationer.

Om innehållet i rapporten:

I den svenska standarden SS-ISO 31000: 2009 Riskhantering – Principer och riktlinjer, definieras risk som ”osäkerhetens effekt på mål”. Det påpekas också i en anmärkning att ” En effekt är en avvikelse från det förväntade – positiv och/eller negativ”. Med denna definition vill man bland annat visa på värdet av riskhantering som en del i den totala projekthanteringen.

Detta, att försöka bedöma hur stora osäkerheterna är och vad de kan innebära är ingenting nytt inom geotekniken, vi står ju dagligen inför olika beslut och där det är risker förknippade med varje möjlig lösning. Vi är vana vid osäkerheter och har vant oss vid att hantera dem på olika sätt.

Inom riskhanteringen finns det utvecklat formaliserade verktyg, som ibland kan betydligt effektivare än dem vi vanligen använder. SGF vill med dessa metodbeskrivningar för riskhantering göra ett antal sådana riskverktyg mer lättillgängliga för den praktiserande geoteknikern.
Uppdaterat 2014-06-03
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum