HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
SGF rapporter
Print-on-demand - hitta rapport
SGF rapport 3:2017 - Dynamiska miljöundersökningsmetoder
SGF rapport 2:2017 - MER fält och lab
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering - Engelska
SGF rapport 1:2017 - Metodik Cu
SGF rapport 2:2016 - Akustisk Jb....
SGF rapport 1:2016 - Jordarters indelning...
SGF rapport 1:2015 - JB
SGF rapport 2:2014 - Riskidentifiering
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering
SGF rapport 1:2013 SGFs Fälthandbok Geoteknik
SGF rapport 2:2013 SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering
SGF rapport 2:2014 - Riskidentifiering
SGF rapport 1:2015 - JB
Rapport risker i byggprojekt
SGFs Fälthandbok Geoteknik
SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
SGF-notat Akustisk JB-sondering, etapp 1
SGF Notat
IEG tillämpningsdokument
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Dokumentation seminarier/WS
Webbinarier
Elearning
Mallar och protokoll
Instruktionsfilmer

SGF rapport 1:2015 Förbättrad utvärdering av resultat från jordbergsondering/MWD

Nu finns SGFs rapport 1:2015 att beställa eller ladda ner. Gå till SGF-publikationer.

Om innehållet i rapporten:

Detta projekt har syftat till att få fram en bättre utvärderingsmetod för jordbergsondering för säkrare bestämning av gränsen mellan lösare friktionsjord och fastare morän, mellan morän och berg, jordens blockighet samt bergets sprickighet.

Projektet består av två delar. Den första delen omfattar en litteraturstudie som syftar till att beskriva användbara utvärderingsmetoder både inom och utanför Sverige. Den andra delen omfattar en fältstudie med syftet att använda de föreslagna utvärderingsmetoderna vid Jb-sondering för svenska jordlagerförhållanden och utifrån det utvärdera möjligheterna att bedöma gränsen mellan lösare och fastare jord och mellan fast jord och berg.

Tolv metoder för utvärdering av borrparametrar beskrivs i rapporten.

Fältstudien gjordes i ett område ca en kilometer öster om Ulricehamn i väglinjen för planerad ny sträckning av riksväg 40. Jordlagren inom området består huvudsakligen av morän med partier där berg går i dagen. I området hade dels många jord-bergsonderingar utförts varav ett flertal i berg och dels ett antal provgropar som visade att den överlagrande moränen hade olika fasthet. I denna studie utfördes jord-bergsonderingar med kronor av olika typ och slitningsgrad, jord-bergtotalsondering (vrid tryckskedet), hejarsondering samt provtagning med Geobor-S.

Jämförelsen mellan olika utvärderingsmetoder visar att för ett tillförlitligt resultat måste hänsyn tas till samtliga borrparametrar från jord-bergsonderingen, dvs. såväl sjunkhastighet, matningskraft, rotation och hammartryck. Bäst möjliga utvärdering får man om man baserar utvärderingen av lagergränser på flera olika utvärderingsmetoder, vilka baseras på olika borrparametrar.

En jämförelse mellan metoderna tyder på att det är något lättare att bedöma gränsen mellan de båda moränerna med metoderna Somertons index och Förändringsindex än med övriga metoder. Gränsen mellan morän och berg har generellt varit lätt att bedöma.

Jämförelsen mellan stift- och skärborrkrona tyder på att stiftsborrkrona är effektivare än skärborrkrona för borrning igenom den mycket fasta moränen. I berg kan inte någon skillnad mellan de båda kronorna urskiljas. Jämförelsen mellan ny och sliten stiftborrkrona antyder att framdriften är bättre med ny krona genom den mycket fasta moränen. Någon sådan antydan kan inte ses vid jämförelsen mellan ny och sliten skärborrkrona. 2

Uppdaterat 2015-06-11
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum