HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden


SGF notat 1:2016 Akustik JB-sondering, etapp 1

Detta notat presenterar resultat från etapp 1, av ett SGF projekt som genomförts för att studera möjligheten att komplettera konventionell JB-sondering med resultat från seismiska mätningar.

Projektet har utförts av en arbetsgrupp bestående av Rainer Massarsch (projektledare), Carl Wersäll, Anders Bodare (Geo Risk & Vibration AB), Kent Allard (Metro Metrik) och Kent Lindgren (Keli Mätteknik). I projektet har även tillverkare av JB sonderingsutrustning samt konsultföretaget SWECO (Nils Lindqvist) medverkat.

Resultaten har visat på möjligheter, och under 2016 planeras därför en fortsättning av projektet.

Ur slutsatserna
Genom anslag från Svenska Geotekniska Föreningen till Markvibrationskommittén har det varit möjligt att prova i fält om seismiska mätningar kan ger information vid tolkning av Jbsondering. Fältmätningar genomfördes på en mätplats (Hägernäs), där Jb-2 sondering utfördes i varierande jordlager och berg ner till 18 m djup. Borrningen tog totalt 30 minuter. De seismiska mätningarna utfördes oberoende av Jb-sonderingen, som innebar att det inte fanns en direkt korrelation mellan borrdjup (Jb-sondering) och tidsförlopp (seismisk mätning).

Seismiska givare installerades på olika avstånd från borrpunkten men alla mätningar gav liknande resultat. På grund av den stora datamängden har utvärderingen fokuserat på den vertikala svängningshastigheten som bestämdes på 4 m och 12 m avstånd.

Det bedöms att svängningshastigheten är en lämplig parameter för att undersöka den akustiska emissionen vid borrningen. Vibrationsamplituden avtar med ökande borrdjup men ökar samtidigt när fastare jordlager eller berg penetreras. Den mest lovande parametern för bedömning av materialegenskaper vid Jb-sondering är vibrationssignalens frekvensinnehåll. Två olika utvärderingsmetoder har tillämpats:
− Lågfrekvensspektra (0 – 50 Hz) och
− Spektrogram (0 – 20 000 Hz).
Lågfrekvensspektra visar en markant förändring av frekvenserna ovanför 20 Hz, med tydliga frekvensspetsar vid ca 23 Hz. Spektrogrammen visar energifördelningen av den akustiska signalen under hela mätperioden och bedöms vara en lämplig parameter vid tolkning av Jb-sondering. Vid en jämförelse mellan sjunkningshastigheten och signalens frekvensinnehåll kan konstateras att den seismiska signalen varierar mycket kraftigare i jordlager och berg, där sjunkningshastigheten
är närmast konstant.

Eftersom seismiska mätningar enbart har utförts på en plats är det för tidigt att bedöma dess praktiska användbarhet vid olika geotekniska och bergtekniska förutsättningar. Hittills erhållna resultat är dock uppmuntrande och motiverar fortsatta studier. En viktig aspekt är att korrelera djupmätningen från Jb-sonderingen med tidsregistreringen vid de seismiska mätningarna.


För att beställa en tryckt version av notatet eller ladda ner en pdf så går du till SGF:s webshop.  Titta under katalogen notat.
Uppdaterat 2019-06-11
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum