HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
SGF rapporter
Print-on-demand - hitta rapport
SGF rapport 3:2017 - Dynamiska miljöundersökningsmetoder
SGF rapport 2:2017 - MER fält och lab
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering - Engelska
SGF rapport 1:2017 - Metodik Cu
SGF rapport 2:2016 - Akustisk Jb....
SGF rapport 1:2016 - Jordarters indelning...
SGF rapport 1:2015 - JB
SGF rapport 2:2014 - Riskidentifiering
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering
SGF rapport 1:2013 SGFs Fälthandbok Geoteknik
SGF rapport 2:2013 SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering
SGF rapport 2:2014 - Riskidentifiering
SGF rapport 1:2015 - JB
Rapport risker i byggprojekt
SGFs Fälthandbok Geoteknik
SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
SGF-notat Akustisk JB-sondering, etapp 1
SGF Notat
IEG tillämpningsdokument
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Dokumentation seminarier/WS
Webbinarier
Elearning
Mallar och protokoll
Instruktionsfilmer


SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden

Nu är nästa handbok på plats. SGF Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden.

I arbetet med undersökningar och åtgärder av förorenade områden är kvalitén på fältundersökningar mycket viktigt för kvaliteten på hela utredningen. SGFs miljögeoteknikkommitté har under lång tid verkat för kunskapsuppbyggnad och höjd kvalitet inom detta område. En del i detta var att för drygt 10 år sedan ta fram en fälthandbok för miljötekniska markundersökningar (SGF rapport 1:2004), därefter har mycket hänt i branschen. Handboken används idag dels som underlag vid planering och genomförande av undersökningar dels som referensmaterial vid upphandling av undersökningar.

 

Den nya handboken SGF Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden har uppdaterats till dagens kunskapsläge med beskrivningar av flera provtagningsmetoder mm. För att göra handboken användarvänlig vid fältarbete finns metodbeskrivningar för ett urval metoder, mallar och protokoll. Handboken ansluter i tillämpliga delar till kraven för certifierade provtagning.

 

Handboken vänder sig till alla som planerar, genomför och handlar upp undersökningar av förorenade områden.  Fälthandboken utges av Svenska Geotekniska Föreningen, SGF. Innehållet i fälthandboken redovisar SGF:s uppfattning och kan betraktas som normgivande i de delar som inte behandlas i standarder eller andra regelverk. 


Handboken har finansierats med anslag från Naturvårdsverket, SSVL, Trafikverket, SGF och medverkande företagen.

 

Många personer har deltagit i arbetet med handboken. Projektledare har varit Anneli Liljemark (Liljemark Consulting). I arbetsgruppen har även följande medverkat: Thomas Jansson (Golder Associates), Christian Lindmark (Sandström Miljö & Säkerhetskonsult), Sofia Rolén Ekström (Karlstads kommun), Jenny Seppas (WSP), Nils Rahm (Geosigma), Nils Lindqvist (ÅF Infrastructure) och Johanna Svederud (Liljemark Consulting). Utöver dessa har många andra i branschen bidragit med underlag, expertkunskap, fotografier m m.

SGF framför ett stort tack till samtliga medverkande och finansiärer. Vår förhoppning är att fälthandboken ska vara till hjälp vid upphandling, planering och utförande av undersökningar av förorenade områden.För att beställa en tryckt version av rapporten eller ladda ner en pdf så går du till SGF:s webshop. 
Mallar och protokoll kommer inom kort att läggas upp i skrivbara versioner på SGFs hemsida i Kunskapsbanken
Uppdaterat 2017-03-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum