HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
SGF Föreningsstämma 2024
Grundläggningsdagen
NGM 2024
Nytt från högskolan
Äldre information
2023
2022
2021
2020
2019
Minikurser Dagen-innan-GD 2019
SGF Föreningsstämma 2019
Bästa Examensarbete 2018
Årsmötet 2019 i bilder
Rolf Brinks Pris 2019
Sven Hansbos Pris 2019
2018
2017
2016
2015
2014
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk


Föredrag under Dagen-innan-GD

På Best Western Royal Star i Älvsjö hölls dagen före GD en rad föredrag och här nedan hittar du föredragen som pdf:er.


Digitaliseringens möjligheter och utmaningar
Begreppet digitalisering tolkas ofta som att vi ska mäta allt mer, sensorer överallt, men tolkningen
kan göras vidare än så. Kursen beskriver begreppet digitalisering med avseende på geotekniken med
fokus på vilka möjligheter och vilka utmaningar det ger oss. Möjligheterna till bättre tolkningar och
dimensioneringar, utmaningar kopplade till stora datamängder och hur vi ska hinna utvärdera alla
data (är robotar, dvs AI/Machine Learning lösningen?). Våra ”system” måste kunna kommunicera
med varandra – hela vägen från fältundersökning till förvaltning. Digital registrering direkt i appar
och nationella databaser, krav på dataformat och överföringsformat blir utmaningar i sammanhanget.
Kan en entreprenör ta emot och använda projektörens levererade digitala BIM-modell i sina system?
Och kanske viktigast av allt - hur kvalitetssäkrar vi data, tolkning och modeller då allt mer blir
automatiserat?

Föreläsare: Mats Svensson, Tyréns

Åtgärdsportalen och undersökningsportalen (extern länk)
I de flesta åtgärdsprojekt inom förorenade områden används schaktning som åtgärdsmetod. För att
kunna göra bedömningar om andra metoder kan möjliga krävs ökad kunskap om dessa samt vilka
undersökningar som kan behövas för att utvärdera vilka åtgärder som är möjliga. Kursen beskriver
syftet med Åtgärdsportalen och hur man navigerar på webbplatsen. Exempel kommer även att ges på
några utvalda åtgärdsmetoder med kortfattade beskrivningar och för- respektive nackdelar presenteras.
Därefter kommer några tips vad man bör tänka på i undersökningsskedet för att kunna utvärdera och
möjliggöra fler åtgärdsmetoder.
Föreläsare: Peter Harms-Ringdahl, EnviFix


Sättningsuppföljning med satellitmätning
Att jobba med jord, dess egenskaper och sättningar från rymden är en av de nya teknikerna i dagens
digitalisering och samhällets utveckling. Kursen innehåller praktiska exempel avseende principen
bakom satellitmätningar. Arbetsgången för att använda och utvärdera satellitmätningar, med avseende
på uppföljning av sättningar i marken och anläggningar, presenteras. Kursen ger kunskap kring
möjligheter och begränsningar med satellitmätningar.
Föreläsare: Bernhard Gervide Eckel & Tommy Pap, Norconsult


Stabilitet av byggegroper
Kursen beskriver schaktbottenproblematik i form av bottenupptryckning/uppluckring. Kursen
går igenom klassisk bottenupptryckning i lera och hydraulisk bottenupptryckning i friktionsjord.
Analysmetoder, såväl analytiska metoder som FEM-modelleringar, och val av jordparametrar
presenteras. Säkerhetshöjande åtgärder, hur dessa praktiskt utförs samt exempel från verkligheten är
en central del i kursen.
Föreläsare: Kjell Karlsrud, NGI

Bergmaterialegenskaper
Siktat material från grustäkt och bergkross har olika användningsområden såsom fyllning och
ballast. Ballast i sin tur används exempelvis till asfalt, betong och vägmakadam. Inom de olika
användningsområdena är olika materialegenskaper relevanta och krav ställs därefter. Det är avgörande
att förstå varför ett specifikt material med dess karaktär lämpar sig för ett visst ändamål. Kursen
ger insikt i kornstorleksfraktioner och bergarter för olika ändamål samt materialegenskaper såsom
kulkvarnsvärde, abrasion, flisighet, glimmerhalt mm och hur dessa egenskaper fastställs.
Föreläsare: Mehdi Bahrekazemi & Lars M Hansen

Skjuvhållfasthet och konflytgräns
Från och med 2017 gäller en ny europeisk standard där konfaktorerna ändras så att fallkonförsöket
kalibreras mot skjuvhållfasthet motsvarande laboratorievinge. Är underlaget för de svenska
konfaktorerna tillfredsställande och vilka konfaktorer bör vi använda? Bestämning av jordarters
flytgräns har, i Sverige, sedan 1960-talet utförts genom enpunktsbestämning. Från och med 2017
gäller en ny europeisk och internationell standard som förordar flerpunktsbestämning men tillåter
enpunktsbestämning där tillfredställande underlag finns. Kursen summerar och beskriver innehållet i
två nya notat som föreningens laboratoriearbetsgrupp gav ut under 2018.
Föreläsare: Per Carlsson, MRM LAB


Uppdaterat 2019-04-30
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum