HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sektioner
> Berg
> Jord
> Grundvatten
> Förorenade områden
Sektionsstyrelse
Nyheter / Kurser
Arbetsgrupper
Projekt
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden
Certifierad miljöprovtagare enligt Nordtest Envir 008
Carbon Footprint


PÅGÅENDE PROJEKT

Nya miljökurser

Sektionen har startat ett projekt med inventering av behov av nya miljökurser samt utvärdering och utveckling av befintliga kurser. Syftet är att fånga upp behov och önskemål och möta branschens efterfrågan. 

Uppdatering av handboken "Marksanering - om hälsa och arbete vid förorenade områden"

Sektionen har nu startat upp arbetet med att se över och revidera handboken om marksanering. Handboken gavs tidigare ut i regi av Arbetsmiljöverket men har nu lyfts över till SGF. Uppdateringen är uppdelat i ett antal steg. Det första steget innebär bland annat att hänvisningar till lagstiftning och ny kunskap kommer att ses över, samt behov av eventuella större revideringar. SGF erbjuder sedan 2017 även en webbaserad utbildning i arbetsmiljö som är baserad på handboken SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden, och i ett andra steg i projektet kan även webbkursen arbetsmiljö komma att uppdateras.


Utveckling av Carbon Footprint

Under 2021 pågår en förstudie med syfte att uppdatera SGF:s koldioxidverktyg Carbon Footprint. Verktyget riktar sig framförallt till konsulter som använder verktyget på uppdrag av kommuner och verksamhetsutövare. Verktyget kan användas för att jämföra utsläpp av koldioxidekvivalenter från undersökningar och olika typer av åtgärdsmetoder vid arbete med förorenade områden. En större revision av verktyget har identifierats och förstudien kommer bland annat att omfatta insamlande av erfarenheter och behov från beställare och användare, analys av marknadens behov och tillgång till data, definiera utvecklingsparametrar och samla in input från systemutvecklare för att identifiera potential med verktyget och kopplingar till data.

Certifierad provtagning i praktiken

Syftet med projektet är att säkerställa att certifierad provtagning följer certifieringsordningen på ett effektivt och likartat sätt i hela branschen samt att höja kunskapsnivån avseende certifierad provtagning och att visa på fördelarna med detta. Målgruppen är framförallt de som utför provtagning men kommer vara tillämpbart för alla parter i uppdrag där certifierad provtagning krävs. Projektet kommer resultera i en beskrivning av vad som krävs, med ett antal konkreta exempel. Projektet är nu i slutfasen och kommer presenteras inom kort. 

Undersökningsportalen

SGF driver projektet Undersökningsportalen, som likt Åtgärdsportalen, samlar information om olika undersökningsmetoder, vad som är viktigt att tänka på och olika processer. Hemsidan är nu publicerad och nås via www.fororenadeomraden.se. Via denna sida nås även Åtgärdsportalen. SLUTFÖRDA PROJEKT

Slutrapport ”Standardprojektet”

Rapporten innehåller bl.a. en lista med standarder som ska diskuteras i Tekniska Kommittén för slutligt beslut om det ska ingå i certifieringsordningen. Rapporten blir ett tillämpningsdokument till ENVIR008 som upprättas av Tekniska Kommittén. Den innehåller även förslag på standarder att ta hänsyn till i andra SGF-kurser och branschlitteratur. Projektet har finansierats av och slutrapporterats till Naturvårdsverket.

SLUTRAPPORTENSGF rapport 3:2017
Dynamiska miljöundersökningsmetoder för förorenade områden

Ladda ner din rapport
(i webshopen sök på 2017)


Om rapporten

Dynamiska miljöundersökningar av förorenade områden innebär en metodik där undersökningsarbetena styrs kontinuerligt utifrån, och i samband med, resultaten som framkommer under fältarbetet. För att detta ska vara möjligt innefattar metodiken olika typer av realtidsmätningar, dvs mätningar som direkt, eller åtminstone inom fältarbetets tidsramar, ger ett resultat som kan användas för att fatta beslut för vidare provtagning. Några av fördelarna med dynamiska miljöundersökningar i förhållande till konventionella undersökningar är ett snabbare förfarande samt en högre kvalitet.

Dynamiska miljöundersökningar av förorenade områden har under en längre tid utprovats och tillämpats i bl.a. USA, Kanada, Danmark och Nederländerna. I Sverige har dynamiska miljöundersökningar hittills varit mindre vanligt förekommande, men skulle i högre utsträckning kunna tillämpas även här. Kunskap och erfarenhet om metodiken är dock begränsad i Sverige.

Syftet med rapporten är att beskriva den dynamiska miljöundersökningsmetodiken i sin helhet, inklusive de fältanalys- och miljösonderingsmetoder som bedöms vara lämpliga att använda vid svenska jordlager- och grundvattenförhållanden. 


Rapporten utgör därmed ett komplement och en fördjupning av SGFs Fälthandbok för miljötekniska undersökningar (SGF, 2013). Rapporten ska kunna vara vägledande vid bl.a. upphandling av undersökningar baserade på dynamisk miljöundersökningsmetodik. Detta kan vara aktuellt t.ex. i samband med upphandling av åtgärdsförberedande miljötekniska markundersökningar då en detaljerad avgränsning av föroreningars utbredning i yt- och djupled krävs. Även i tidigare undersökningsskeden kan metodiken vara lämplig för att snabbare och med mer information om området och dess föroreningssituation uppnå välanpassade åtgärder.
Uppdaterat 2021-10-27
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum