Laboratoriearbetsgruppen

Målsättningen med Laboratoriearbetsgruppens arbete är att:
  • sammanställa och sprida kunskap inom ämnesområdet
  • utföra målinriktat arbete i projekt
  • initiera och påverka FoU-arbete inom verksamhetsområdet
  • aktivt delta i det standardiseringsarbete som pågår inom ämnesområdet, både nationellt och internationellt
  • bevaka ämnesområdet
  • genom långsiktigt arbete med kvalitetshöjande åtgärder i ”provkedjan” öka kunskapen hos involverade parter (beställare, myndigheter, utbildningsinstanser, konsulter, entreprenörer) om alla aspekter av laboratorieprovning och därmed kvaliteten i hela ”provkedjan”.
Uppdaterat 2020-04-01