[3-230-09-201]  Kartläggning av markradon
 
Datum: 27-28 april 2020

Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Ja
Program:

Anmälan: Detta kurstillfälle är inställt!
Kontakta ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475 vid frågor.

Kursbeskrivning: I Sverige på grund av de geologiska förutsättningarna som förekommer i stor del av landet bildas och ackumuleras radon i förhöjda halter i jordluften. Om en byggnad byggs otät mot marken finns det risk att radonhaltig jordluft transporteras in i en byggnad och ger upphov till mycket höga radonhalter inomhus.
Radon från marken är den vanligaste orsaken till radonproblem i byggnader i Sverige.

Kursen kombinerar teori och praktik (fältövningar) och du lär dig om hur man mäter radon i marken och hur man kartlägger och bedömer radonrisker. Målet är att du ska kunna utföra rimliga radonriskbedömningar. Kunskap om markförhållandena är en förutsättning för att kunna välja kostnadseffektiva åtgärder vid nybyggnad så att radonhalten inomhus inte överstiger det svenska gränsvärdet 200 Bq/m3.
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken för byggprojekt och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som är byggherre.

Kursinnehåll:
  • Allmänt om radon och grundläggande strålningsfysik
  • Naturlig radioaktivitet i berg, jord och vatten
  • Regelverk och rekommendationer från myndigheter
  • Metoder för mätning av markradon och gammastrålning, demonstration av instrument
  • Genomförande av markradonundersökningar i teori och praktik, redovisning av resultat och rekommendationer
  • Förebyggande åtgärder mot förhöjda radonhalter - en översikt
  • Skriftligt kursprov genomförs
Placering kursmatris: Nivå mellan
Kursmål: Deltagarna ska efter genomförd och godkänd kurs ha förståelse för och kunna utföra erforderliga
mätningar och utredningar för att åstadkomma rimliga riskbedömningar med avseende på markradon.
Intyg utfärdas efter godkänt praktiskt och skriftligt prov.
Målgrupp: Denna kurs riktar sig i första hand till geokonsulter och byggnadsingenjörer som arbetar med markundersökningar inför planläggning av mark. Handläggare vid kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter är också välkomna att delta i mån av plats.
Förkunskapskrav: Ingen förkunskap krävs då grundläggande information om radon och allmänt om strålning tas upp på kursen.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
2 dagars internatkurs
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Vi ser gärna att deltagare som har egna mätinstrument tar med dem till kursen för att jämföra mätresultaten med kalibrerade instrument. Planerar du att ta med eget instrument, ange detta vid anmälan.
Meddela också vilken typ av instrument du tar med, till exempel gammastrålningsmätare, gammaspektrometer, eller radongasmätare.

Kurspärm delas ut till deltagarna vid kursen.
Kunskapsverifiering: Tentamen skrivs efter dag 2. Antingen på plats eller som hemtentamen.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 15 000 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1 000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Kirlna Skeppström, Bjerking, arbetar med radon och naturlig strålning
Cecilia Jelinek, Sveriges Geologiska Undersökning, geofysiker, arbetar med radon och naturlig strålning
Fältassistent, Bjerking

Om kursinnehåll och upplägg: Cecilia Jelinek (018-179 225) eller Kirlna Skeppström (072-1464683).
Kursansvarig: Thomas Andrén
Ansvarig sektion: Jord
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475Uppdaterat 2020-03-18